Skip to main content

Đạo đức nghề nghiệp quốc tế đối với kiểm toán viên bao gồm các Chuẩn mực quốc tế về tính độc lập

2018 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants
Translated by: Vietnam Association of Certified Public Accountants
Status: 
In Progress
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.